Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Стефан Колев Колев, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Стефан Колев Колев на темаКвантово-химично изследване влиянието на водородни връзки и метални йони върху РНК” по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. дхн Георги Николов Вайсилов

Научен консултант: гл. ас. д-р Петко Стоев Петков

Председател на научното жури: проф. д-р Тодор Минков Дудев

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107