Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Стефан Иванов Узунов, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала на СУ

 

Защита на докторска дисертация на тема "Динамика на украинската езикова ситуация" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология, специалност "Славянски езици /Украински език/. Редовен докторант.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: