Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Станимир Чавдаров Андонов, Стопански факултет

Зала № 304, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на редовен докторант Станимир Чавдаров Андонов, на тема: „Ролята на европейските субсидии за повишаване на конкурентоспособността на земеделието в България“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – Аграрен сектор).

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Иванов Николов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: