Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Симеон Петров Луканов, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Симеон Петров Луканов на тема „Вокална сигнализация и взаимоотношения между безопашати земноводни от сем. Ranidae в България” за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите – Поведенческа екология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Даниела Симеоновска-Николова

Председател на научното жури: проф. д-р Христо Гагов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: