Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Силвия Станимирова Симеонова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала – Факултет по химия и фармация, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Силвия Станимирова Симеонова на тема „Получаване и охарактеризиране на нови биоматериали от биоразградими полимерни смеси” по професионално направление 4.2. “Химически науки” (Химия на високомолекулните съединения). Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. дхн Михаил Георгиев Евстатиев

Председател на научното жури: доц. д-р Елена Бориславова Каменска

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в стая 107 на ФХФ, СУ, ул. "Дж. Баучър" 1