Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Силвия Йорданова Спасова, Юридически факултет

Зала 1, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" от Силвия Йорданова Спасова, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.6 "Право" /Граждански процес /.Тема на дисертационния труд:" Обезпечение на иска".

Председател на научното жури: проф. д-р Анелия Мингова

Автореферат на С.Спасова

Рецензии:

Становища: