Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Савка Рачева Костадинова, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на гл. ас. Савка Рачева Костадинова, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография), на тема: „Обобщени авторегресионни сплайн модели и приложението им в икономиката” за присъждане на образователна и научна степен «доктор» по професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография).

 

Председател на научното жури: проф. дмн Иван Иванов

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

Становища: