Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Савина Иванова Михайлова-Големинова, Юридически факултет

Зала 2, Ректорат

 

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Финансово право/ от Савина Иванова Михайлова-Големинова, докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертационния труд:"Финансови правни отношения в системата на публичните средства от структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз"

Председател на научното жури:доц. д-р Юрий Кучев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: