Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Руслан Нургалиев, Геолого-географски факултет

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Руслан Тимерфаязович Нургалиев на тема „Социални аспекти на регионалната ефективност в България в контекста на стратегията „Европа 2020” по професионално направление 4.4. Икономическа и социална география (Планиране и управление на териториални системи).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Петър Стоянов

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: