Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Румяна Милева Хаджийска, Физически факултет

А 315, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант
Румяна Милева Хаджийска
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Физика на елементарните частици и високите енергии
  • Тема: Изследвания на събития с два мюона в крайното състояние с детектора CMS

Председател на научното жури: проф. дфн Румен Василев Ценов

Материали:

Рецензии:

Становища: