Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Росица Стефанова Денкова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Росица Стефанова Денкова на тема “Проучване на закваски от лактобацили и възможности за тяхното приложение в производството на храни” за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 5.11. Биотехнологии (Технология на биологично активни вещества), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители:
доц. д-р Светла Илиева
проф. д-р Любка Георгиева

Председател на научното жури: проф. д-р Пенка Мончева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: