Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Радосвет Петров Горнев, Медицински факултет

Аула на УБ „Лозенец”

 

Докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 7.1. Медицина (Обща хирургия) за присъждане на образователната и научна степен "Доктор"

 

Рецензии:

Становища: