Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Радка Томова Георгиева - Николова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Радка Томова Георгиева - Николова на темаПриложение на хемометрията за подбор, оценка и интерпретация на зависимости между клинични индикатори за някои заболявания” по професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия). Свободен докторант.

Научен ръководител: проф. дхн Васил Драгомиров Симеонов

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107