Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Радка Кирилова Василева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Имиджът на рок музикантите” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Реклама), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. дфн Милко Петров

Председател на научното жури: доц. д-р Милена Цветкова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: