Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Пресиян Пламенов Борисов, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Лексиката на старобългарския превод на Диалозите на Григорий Велики /първа и втора книга/ в съпоставка с лексиката на славянския превод на неговите Беседи върху Евангелието” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология, Български език (Старобългарски език). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Маргарет Димитрова

 

Автореферат

Рецензии

 

Становища: