Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Поля Станчева Търколева, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Публична защита на Поля Станчева Търколева - докторска дисертация на тема: „Гастон Башлар и психоаналитичната традиция” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Съвременна философия). Докторантка на самостоятелна подготовка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Стилиян Йотов Йотов.

Автореферат

Рецензии:


Становища: