Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Пламена Димитрова Пенова, Юридически факултет

зала "Америка за България"

Защита на докторска дисертация на Пламена Димитрова Пенова, задочен докторант по професионално направление 3.6 Право /Конституционно право / за придобиване на образователната и научна степен "доктор".Тема на дисертационния труд : Местното самоуправление в българският конституционен модел след 1991 година.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Танчев

Автореферат:

Рецензии:

Становища: