Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Петя Николаева Толева, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, етаж 4, ауд. 45

Защита на докторската дисертация на Петя Николаева Толева на тема „Управление и оценка на дейността на българските обществени библиотеки в условията на новата информационна среда“ по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание и библиография)

Автореферат

Рецензии:

Становища :