Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Петър Веселинов Петров, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Петър Веселинов Петров на тема "Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии" редовен докторант, отчислен, с право на защита.

  • Председател на научното жури: доц. д-р Динко Величков Господинов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: