Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Петър Иванов Иванов, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Петър Иванов Иванов на тема „Синтез, фотофизични свойства и приложение като допанти в органични светодиоди на нови циклометални Ir (ІІІ) комплекси” по професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. дхн Иван Колев Петков

Председател на научното жури: проф. д-р Иво Коцев Грабчев

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107