Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Петър Димитров Георгиев, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Петър Димитров Георгиев на темаКинетика на синтеза на златни наночастици в присъствие на метални йони, с нов подход за охарактеризирането им и приложения във фотокатализата ” по професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: доц. д-р Константин Тодоров Балашев

Председател на научното жури: доц. д-р Людмил Георгиев Лютов

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107