Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Пенка Начева Иванова, Философски факултет

Зала 300, блок 4, бул. Цариградско шосе 125

Защита на докторската дисертация на Пенка Начева Иванова на тема ЧОВЕКЪТ НА „СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ”: ЦЕЛИ И МЕХАНИЗМИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ИДЕОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ (1944 – 1956 г.) по професионално направление 3.3. Политически наука

Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Автореферат

Рецензии:

Становища: