Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Николай Руменов Димитров, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант
Николай Руменов Димитров
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника)
Тема: Нелинейна еволюция на оптични вихрови диполи в пространството и характеризиране на свръхкъси лазерни импулси с наклонени фронтове

Председател на научното жури: проф. дфн Иван Петров Христов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: