Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Николай Любомиров Доманов, Юридически факултет

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на дисертационен труд на тема "Основната процедура за осъществяване на нормотворческата компетентност на Европейския съюз след договора от Лисабон ", за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Международно право и международни отношения-Право на ЕС/ от Николай Любомиров Доманов, докторант на самостоятелна подготовка.

Председател на научното жури: проф. д.ю.н.Орлин Борисов

Автореферат

Рецензии:

Становища: