Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Нено Димитров Тодоров, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

Защита на докторска дисертация на задочния докторант
Нено Димитров Тодоров
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл. оптични свойства и спектроскопия на кондензираните среди)
Тема: Фонони в оксиди със сложна кристална структура

Председател на научното жури: проф. дфн Валентин Николов Попов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: