Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Нели Стоянова Стоева, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Нели Стоянова Стоева на тема “Информационно осигуряване на политиките за култура. Институции и механизми“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Приложно културолознание)

 

Председател на научното жури: проф. д.н.к. Иван Еленков Еленков;

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: