Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Наталия Венелинова Трофилова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Системен модел на националния имидж в аспекта на пъблик рилейшънс (връзки с обществеността)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител:
Председател на научното жури: проф. д-р Венцеслав Бондиков

Автореферат

Рецензии:

Становища: