Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Наталия Людмилова Живкова - Андреева, Геолого-географски факултет

Зала 83, Южно крило

Публична защита на Наталия Людмилова Живкова Андреева - докторант към кат. Минералогия, петрология и полезни изкопаеми при ГГФ, за получаване на ОНС „Доктор” по научна специалност 4.4.НЗ.010702 Геохимия.

Тема на дисертационния труд: „Геохимични и минераложки особености на почвите от високите части на Витоша и връзката с почвообразуващия субстрат”

Председател на жури: доц. д-р Златка Чернева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: