Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Наско Николов Горунски, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на докторанта на самостоятелна подготовка
Наско Николов Горунски
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на вълновите процеси
Тема: Изследване на оптични системи за формиране на качествени лазерни снопове

Председател на научното жури: проф. дфзн Иван Петров Христов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: