Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Момчил Емилов Христов, Философски факултет

Зала 423, бул. "Цариградско шосе" 125, 4 блок,

Защита на докторската дисертация на Момчил Емилов Христов на тема БИОПОЛИТИЧЕСКО КОНСТРУИРАНЕ НА ГРАДСКОТО ПРОСТРАНСТВО. Изобретяване и усвояване на биополитически техники от индустриалния градски център до социалистическия хабитат по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: