Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Мира Здравкова Кънева, Юридически факултет

Зала 1, Ректорат

Защита на дисертационен труд на Мира Здравкова Кънева, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.6 Право /Международно право и международни отношения /, за придобиване на образователната и научна степен "доктор".

Тема на дисертационния труд: Меката сила:новото измерение на силата в международните отношения през ХХІ век.

Председател на научното жури: проф. дюн Орлин Борисов

Автореферат

Рецензии:

Становища: