Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Милена Владимирова, Факултет по класически и нови филологии

Сграда на ЦИЕК, бул. Тодор Александров 79, каб. 15.

Защита на дисертационния труд на Милена Владимирова на тема: “Глаголното словообразуване в съвременния персийски книжовен език” за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология (Персийско езикознание), научна специалност 05.04.23 .

Научен ръководител: доц. Юлия Кирилова

 

Председател на научното жури: доц. д-р Иво Панов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: