Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Милена Валериева Давидова-Попчовска, Факултет по класически и нови филологии

Kабинет 17, ЦИЕК, бул. Тодор Александров 79

Защита на дисертационния труд на Милена Валериева Давидова-Попчовска на тема: "Женският танц в арабската традиционна култура: сравнително изследване върху примери от Египет и Мароко" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология (Арабско обществознание).

 

Председател на научното жури: проф. дфн Цветан Теофанов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: