Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Методи Александров Шамов, Юридически факултет

Учебна съдебна зала, Ректорат

 

Защита на дисертационен труд от Методи Александров Шамов,редовен докторант за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /Обща теория на правото/.Тема на дисертацията:Социалната държава-теоретико-правно изследване.

Председател на научното жури: проф. д-р Тенчо Колев

Автореферат на Методи Шамов

Рецензии:

Становища: