Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Мая Горанова Митренцева, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Мая Горанова Митренцева на тема "Философските дисциплини в училище след 1991 г. Философия на промяната" по професионално направление 2.3. Философия (Философия на образованието)

Автореферат

Рецензии:

Становища: