Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Матана Летчароенсомбат, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Матана Летчароенсомбат на тема „Умения за разрешаване на конфликти и психологическо развитие на ума в процеса на обучение при посвещаване на будисткия монах” в професионално направление 3.2 – Психология (Психология на дейността).

Докторантка в дистанционна форма на обучение към катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“

Председател на научното жури: проф.д-р Александър Гънгов

Защитата ще се проведе на английски език с преводач: гл.ас.д-р Плама Христова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: