Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Мартин Нелсонов Ненов, Факултет по класически и нови филологии

Нова Конферентна зала на СУ, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Мартин Нелсонов Ненов на тема „Изследване върху лексикалния обмен между германските езици (съвременна употреба на скандинавизмите в английския език”) за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Лексикология на германските езици)

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Димитър Веселинов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: