Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Мариян Димитров Томов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Нови форми: виртуално семейство и онлайн протестни движения. Съвременни процеси и семейни трансформации” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислен с право на защита. Научен ръководител: проф. дфн Милко Петров

Председател на научното жури: доц. д-р Чавдар Христов

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Петко Тодоров

доц. д-р Чавдар Христов

Становища:

проф. дфн Милко Петров

доц. д-р Илиана Павлова

доц. д-р Георги Калагларски