Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Людмила Класанова, Факултет по класически и нови филологии

София, ЦИЕК, бул. Тодор Александров 79.

Защита на дисертационния труд на Людмила Класанова на тема: "Женският образ в будистката традиция на Индия и Тибет" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология (Индийска и тибетска литература и култура).

Председател на научното жури: проф. д-р Милена Братоева

 

Материали:

Автореферат

Рецензии:

Становища: