Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Любов Георгиева Христова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Любов Георгиева Христова на тема In vitro размножаване на представители от род Artemisia : възможност за опазване на редки, застрашени и защитени видове лечебни растения от българската флора“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията - ин витро култивиране на лечебни растения), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Венета Капчина-Тотева
Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Ананиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: