Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Любен Димитров Михайлов, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Любен Димитров Михайлов на тема „Електрокаталитична активност на аморфни и нанокристални сплави за отделяне на водород” по професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло). Редовен докторант.

Научен ръководител: чл. кор. проф. дхн Тони Георгиев Спасов

Председател на научното жури: доц. д-р Людмил Георгиев Лютов

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107