Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Люба Стефанова Радулова, Факултет по класически и нови филологии

Втора заседателна зала, СУ - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Люба Стефанова Радулова, редовен докторант, на тема „Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология (Класически езици – латински език).

Председател на Научното жури: проф. дфн Мирена Славова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: