Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Лора Огнянова Топурова, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Лора Огнянова Топурова на тема Атитюдът като детерминант на взаимодействието между рекламата и бранда: психологическо изследване по професионално направление 3.2. Психология, Психология на дейността (Икономическа психология)

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: