Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Лиляна Борис Ангелкова-Дойчиновски, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Лиляна Борис Ангелкова-Дойчиновски на тема „Изолиране, идентифициране и свойства на млечнокисели бактерии от Балкански млечни продукти” за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дбн Искра Иванова

Председател на научното жури: проф. д-р Пенка Мончева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: