Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Лилия Ангелова Чаушева, Исторически факултет

Аудитория № 37А, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на темаПредизвикателства пред Европейския съюз: от Маастрихт до Лисабон, 1992 - 2009 г.за присъждане на образователната и научната степен „доктор” по специалност „Нова и съвременна история” в професионално направление 2.2. История и археология. Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на журито: проф. д-р Искра Баева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: