Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Лида Какия, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Лида Какия, задочен докторант на английски език на тема “Социално-педагогически аспекти на училищната готовност в Иран“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Сравнително образование)

Председател на научното жури: проф. д-р Борис Симеонов Минчев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: