Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Красимира Христова Чакърова - Янкова, Физически факултет

А315, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на
Красимира Христова Чакърова-Янкова,
докторант на самостоятелна подготовка,
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Ядрена физика
Тема: Две приложения на Мьосбауеровата спектроскопия като изследователски метод във физиката на кондензираната материя

Председател на научното жури: проф. дфн Румен Василев Ценов

Материали:

Рецензии:

Становища: