Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Красимир Николов Манов, Юридически факултет

зала "Америка за България", Ректорат

 

Защита на дисертационен труд на Красимир Николов Манов, докторант на самостоятелна подготовка, за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Наказателно право/. Тема на дисертацията: "Наказателноправна защита на културното наследство на Република България".

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Стойнов

Автореферат

Рецензии:

Становища: