Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Климент Христов Христов, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Климент Христов Христов, редовен докторант на тема: "Пастирът и младежта" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Омарчевски

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: