Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Камелия Дончева Ханчева, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Камелия Дончева Ханчева на тема "Защитни механизми и стратегии за справяне на родителите и адаптивно функциониране на детето".по професионално ноправление 3.2. Психология (възрастова и педагогическа психология) към катедра "Обща, експериментална и генетична психология"

 

Председател на научното жури: проф.д.пс.н. Пламен Петров Калчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: